(G) Think Algo 44 - ตะลุมบอลวัน IPO: ความจริงที่คุณอาจ “มองด้วยตาเปล่า” ไม่ทัน! (ตอนที่ 1-2)  

  RSS

RandomQuant
Trusted Member
Joined: 5 months  ago
Posts: 55
29/12/2016 7:35 am  

Article Type - General


Summary


โรบอทสามารถช่วยในการซื้อขายหุ้น IPO ได้

  • ก่อนตลาดเปิดจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการซื้อขายในอดีต
  • หลังตลาดเปิดจะมีข้อมูล tick data และ bid-offer จำนวนมากเข้ามา ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขายได้

Full Article


Edited: 5 months  ago

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register